Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow


    Ogłoszenie        SIWZ         Pytania do SIWZ      Przejdź do pobrania SIWZu
 Przejdź do pytań i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Przewiduje się aneksy do umówNumer postępowania NP/2016/12/0885/PI
Nazwa postępowaniaInwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu planowanej kopalni soli i Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Damasławek.
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Opis postępowaniaInwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu planowanej kopalni soli i Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Damasławek.
Dane zamawiającego
Nazwa ZamawiającegoOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adresul. Mszczonowska 4
MiejscowośćWarszawa
Telefon+48 222201587
e-mailmarcin.wilinski@gaz-system.pl
Kod pocztowy02-337
KrajPolska
Fax+48 222201874
Ogólny adres podmiotu zamawiajacego (URL)http://www.gaz-system.pl
Adres profilu nabywcy (URL)
Osoba kontaktowaMarcin Wiliński
Informacje o postępowaniu
Miejsce uzyskania SIWZStrona Zamawiającego www.gaz-system.pl – zakładka „przetargi”.

Zastrzeżenia dotyczące SIWZ1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia:
1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ – w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert.
6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód
powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem „Oferta”, stanowiącym załącznik do SIWZ.
Warunki udziału w postępowaniuI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niepublicznego.
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
3.1) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali należycie co najmniej dwie usługi dotyczące inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej:
1) inwestycji o powierzchni minimum 300 ha, która obejmowała inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą w zakresie obejmującym co najmniej siedliska przyrodnicze oraz chronione i rzadkie gatunki roślin oraz zwierząt,
lub
2) inwestycji liniowej (obiektu liniowego)o długości minimum 25 km przecinającej obszary chronione w ramach sieci Natura 2000, która obejmowała inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą w zakresie obejmującym co najmniej siedliska przyrodnicze oraz chronione i rzadkie gatunki roślin oraz zwierząt.
3.2) Dysponują lub będą dysponować:
1) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Eksperta w dziedzinie botaniki/fitosocjologii, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu Zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje:
- dyplom ukończenia wyższych studiów z zakresu nauk przyrodniczych;
- co najmniej 3 lata doświadczenia związanego z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczych w zakresie siedlisk przyrodniczych i chronionych gatunków roślin;
- wykonała co najmniej dwie inwentaryzacje przyrodnicze w zakresie siedlisk przyrodniczych i chronionych gatunków roślin, mchów, grzybów i porostów, w tym co najmniej jedną inwentaryzację przyrodniczą dotyczącą inwestycji liniowej;
2) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Eksperta w dziedzinie zoologii/biologii, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu Zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje:
- dyplom ukończenia wyższych studiów z zakresu nauk przyrodniczych ;
- co najmniej 3 lata doświadczenia związanego z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczych w zakresie chronionych gatunków bezkręgowców;
- wykonała co najmniej dwie inwentaryzacje przyrodnicze w zakresie chronionych gatunków bezkręgowców, w tym co najmniej jedną inwentaryzację przyrodniczą dotyczącą inwestycji liniowej;
3) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Eksperta w dziedzinie ichtiologii, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu Zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje:
- dyplom ukończenia wyższych studiów z zakresu nauk przyrodniczych;
- co najmniej 3 lata doświadczenia związanego z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczych w zakresie chronionych gatunków ryb i minogów;
- wykonała co najmniej dwie inwentaryzacje przyrodnicze w zakresie chronionych gatunków ryb i minogów, w tym co najmniej jedną inwentaryzację przyrodniczą dotyczącą inwestycji liniowej;
4) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Eksperta w dziedzinie herpetofauny, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu Zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje:
- dyplom ukończenia wyższych studiów z zakresu nauk przyrodniczych;
- co najmniej 3 lata doświadczenia związanego z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczych w zakresie chronionych gatunków płazów i gadów;
- wykonała co najmniej dwie inwentaryzacje przyrodnicze w zakresie chronionych gatunków płazów i gadów, w tym co najmniej jedną inwentaryzację przyrodniczą dotyczącą inwestycji liniowej;
5) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Eksperta w dziedzinie ornitofauny, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu Zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje:
- dyplom ukończenia wyższych studiów z zakresu nauk przyrodniczych;
- co najmniej 3 lata doświadczenia związanego z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczych w zakresie chronionych gatunków ptaków;
- wykonała co najmniej dwie inwentaryzacje przyrodnicze w zakresie chronionych gatunków ptaków, w tym co najmniej jedną inwentaryzację przyrodniczą dotyczącą inwestycji liniowej;
6) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Eksperta w dziedzinie chiropterofauny, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu Zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje:
- dyplom ukończenia wyższych studiów w z zakresu nauk przyrodniczych;
- co najmniej 3 lata doświadczenia związanego z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczych w zakresie chronionych gatunków nietoperzy;
- wykonała co najmniej dwie inwentaryzacje przyrodnicze w zakresie chronionych gatunków nietoperzy, w tym co najmniej jedną inwentaryzację przyrodniczą dotyczącą inwestycji liniowej;
7) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Eksperta w dziedzinie teriofauny, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu Zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje:
- dyplom ukończenia wyższych studiów z zakresu nauk przyrodniczych;
- co najmniej 3 lata doświadczenia związanego z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczych w zakresie chronionych gatunków ssaków;
- wykonała co najmniej dwie inwentaryzacje przyrodnicze w zakresie chronionych gatunków ssaków, w tym co najmniej jedną inwentaryzację przyrodniczą dotyczącą inwestycji liniowej;
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w ust. 1 pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy

II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony:
1) formularz „Oferta”,
2) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo)
3) Formularz „Doświadczenie zawodowe” (zgodny z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ), potwierdzający spełnienie warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) SIWZ. Ponadto, do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
Do każdego zamówienia wymienionego w formularzu należy podać przedmiot zamówienia, datę wykonania, tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji, podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ).
4) Formularz „Potencjał kadrowy” (zgodny z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ), potwierdzający spełnienie warunku określonego w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.2) SIWZ.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
5. Jeżeli w postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Wykonawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Wykonawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania
i oceny.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.

Informacje dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofertCena - waga 100 %


Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowychjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowychjsp.img.checkbox_clear
Termin realizacji zamówieniaWymagane
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejjsp.img.checkbox_clear
Data realizacji zamówienia
Słowniepatrz. zapisy SIWZ
Miejsce realizacji zamówieniapatrz. zapisy SIWZ
Termin składania ofert2017-01-18 23:59
Miejsce składania ofertOferty: 1) w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (Kancelaria Ogólna), lub 2) w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: marcin.wilinski@gaz-system.pl
Czy jawne otwarcie ofertjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcychjsp.img.checkbox_clear
Termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert
Okres związania ofertą60 dni
Termin związania ofertą
Powrót do listy ogłoszeń