Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow


    Ogłoszenie        SIWZ         Pytania do SIWZ      Przejdź do pobrania SIWZu
 Przejdź do pytań i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Przewiduje się aneksy do umów

Termin składania ofert przedłużono do 2017-02-15 10:00Numer postępowania NP/2017/01/0005/POZ
Nazwa postępowaniaWykonanie robót budowlanych dla zadania "Remont gazociągu DN500 Odolanów - Komorzno II (Tworóg)"
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Opis postępowania1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania „Remont gazociągu DN500 Odolanów-Komorzno II (Tworóg)”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, w Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ a także w Warunkach Technicznych stanowiących Załącznik nr 9 do SIWZ. Ponadto istotne warunki wykonania zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Każdorazowe zastosowanie równoważnego rozwiązania wymaga uzgodnienia u Zamawiającego. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Każdy Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, który jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/ i stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ oraz stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji Zamówienia.
5. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z Broszurą Informacyjną dla Wykonawców stanowiącą Załącznik
nr 5 do SIWZ oraz do przestrzegania i wdrożenia jej postanowień w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
6. Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania przewidziane jest zorganizowanie wizji lokalnej. Termin wizji ustala się na dzień 19.01.2017r. godz. 09.00. Miejsce: parking przed WP Odolanów.
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Pan Sławomir Archanowicz tel. 605 552 438
7. Dostawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wizji lokalnej do potwierdzenia udziału – telefonicznie wskazanej powyżej osobie dzień wcześniej planowanej wizji we wskazanej lokalizacji do godz. 14:00 oraz do podpisania stosownego zobowiązania do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji do których będzie miał dostęp w trakcie wizji, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
8. Uczestnictwo w wizji lokalnej przez potencjalnych Dostawców nie jest obowiązkowe.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie przez potencjalnego Dostawcę zdjęć oraz kopii dokumentów, a wszelkie szkice i notatki sporządzone przez Dostawcę, muszą być - w formie kserokopii - dołączone do ww. zobowiązania.
Dane zamawiającego
Nazwa ZamawiającegoOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adresul. Mszczonowska 4
MiejscowośćWarszawa
Telefon061 8544369
e-mailzamowienia.poznan@gaz-system.pl
Kod pocztowy02-337
KrajPolska
Fax061 8544352
Ogólny adres podmiotu zamawiajacego (URL)http://www.gaz-system.pl
Adres profilu nabywcy (URL)Nie dotyczy
Osoba kontaktowaKatarzyna Grzelachowska
Informacje o postępowaniu
Miejsce uzyskania SIWZwww.gaz-system.pl
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych w Specyfikacji każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
6. Data publikacji ogłoszenia – 11.01.2017r.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Dostawców biorących udział w Postępowaniu.
3. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty w danej Części. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty w danej Części, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w tej Części.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacjeZamawiający zastrzega możliwość prowadzenia z Dostawcami negocjacji.
Warunki udziału w postępowaniuI.INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego tj.:
2.1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali należycie co najmniej dwa przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie gazociągu wysokiego ciśnienia, o wartości każdego zadania nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto;
UWAGA:
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2.1) powyżej.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym Zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony, przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2013 r. poz. 18 ze zm.).
2.2. dysponują lub będą dysponować co najmniej:
a) dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci gazowych wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa;
b) dysponują co najmniej 8 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania prac na stanowisku eksploatacji Grupa 3 pkt 5 i 10 w zakresie obsługi, remontów i montażu, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003, nr 89, poz. 828 z późn. zm.);
c) dysponują co najmniej 5 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania prac na stanowisku dozoru Grupa 3 pkt 5 i 10 w zakresie obsługi, remontów i montażu, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz.828 z późn. zm.);
Osoby te będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wyżej wymienionych specjalistów pkt b) z c).
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego tj.
3.1 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie nie niższym niż 3 000 000,00 PLN;
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
UWAGA: Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły 0 – 1 „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 – 3 powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 4 musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

Dostawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2.1 oraz ust. 3.1 powyżej nie może polegać na zasobach innych podmiotów, natomiast o których mowa w ust. 2.2 powyżej może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale IX ust. 6 oraz Rozdziale XXV ust. 3 SIWZ.

II.INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oferta Dostawcy powinna zawierać wypełniony Formularz OFERTA (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
2. Dostawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego:
1) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Dostawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo)
2) wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie prac określonych w rozdz. VIII ust. 2 pkt 2.1 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zadania zostały wykonane należycie – Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ,
3) wykaz osób, potwierdzający, że Dostawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, określonymi w rozdz. VIII ust. 2 pkt. 2.2 SIWZ oraz Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ,
4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
3. W przypadku, gdy Dostawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż zł polski, Zamawiający przeliczy je na zł polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu:
a) publikacji ogłoszenia o Zamówieniu – dotyczy polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa w lit. a) powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią §8 pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2013 r. poz. 18 ze zm.).
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
5. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
6. Jeżeli Dostawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji Dostawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga:
1) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Dostawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SIWZ). Dostawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub
2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Dostawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
7. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
W przypadku nieprzedłożenia przez Dostawcę dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 pkt 1) SIWZ, dopuszcza się samodzielne pobranie przez Zamawiającego dokumentu z właściwego rejestru.
Wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów.
8. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 2 Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze.
W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.
9. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.Informacje dotyczące wadium Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 140 000,00 złotych (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100
Kryteria oceny ofertCena - 75,00%
Termin realizacji - 20,00%
Obecność na LWD - 5,00%

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowychjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowychjsp.img.checkbox_clear
Termin realizacji zamówieniaWymagane
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejjsp.img.checkbox_clear
Data realizacji zamówienia
SłownieTermin realizacji Zamówienia ustala się maksymalnie do dnia 30 listopada 2017r.
Miejsce realizacji zamówieniaGazociąg DN500 Odolanów-Komorzno II (Tworóg)
Termin składania ofert2017-02-15 10:00
Miejsce składania ofertw formie elektronicznej na adres e-maiL: katarzyna.grzelachowska@gaz-system.pl lub w formie papierowej: Kancelaria (Pokój 013), Budynek C, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
Czy jawne otwarcie ofertjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcychjsp.img.checkbox_clear
Termin otwarcia ofert2017-02-03 10:15
Miejsce otwarcia ofertNie dotyczy
Okres związania ofertą60 dni
Termin związania ofertą
Powrót do listy ogłoszeń