Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow


    Ogłoszenie        Załączniki         SIWZ         Pytania do SIWZ      Przejdź do załączników ogłoszenia
 Przejdź do pobrania SIWZu
 Przejdź do pytań i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Przewiduje się aneksy do umówNumer postępowania NP/2016/12/0921/TAR
Nazwa postępowaniaRoboty budowlane w zakresie przebudowy SRP Lubartów
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Opis postępowaniaRoboty budowlane w zakresie przebudowy SRP Lubartów
Dane zamawiającego
Nazwa ZamawiającegoOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
Adresul. Bandrowskiego 16 A
MiejscowośćTarnów
Telefon+48 146225353
e-mailsylwia.tochowicz@gaz-system.pl
Kod pocztowy33-100
KrajPolska
Fax+48 225240
Ogólny adres podmiotu zamawiajacego (URL)http://www.gaz-system.pl
Adres profilu nabywcy (URL)
Osoba kontaktowaSylwia Tochowicz
Informacje o postępowaniu
Miejsce uzyskania SIWZwww.gaz-system.pl›przetargi›zamówienia niepubliczne›aktualne › NP/2016/12/0921/TAR › zakładka SIWZ
Zastrzeżenia dotyczące SIWZZamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia:
1) Dostawców, którym przekazano SIWZ – w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Dostawców, którzy złożyli oferty – w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert.
3. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej
Dodatkowe informacjeZe względu na specyfikę nin. przedmiotu zamówienia jest możliwe wykonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty. W celu umówienia się na wizje należy skontaktować się z Panem Wojciechem Piątek tel.: (15 833 41 02; kom. 693 301 769)
Warunki udziału w postępowaniu1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego.
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Dostawcy:
3.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, polegające na: budowie, przebudowie, remoncie stacji gazowej o przepustowości Q?1000 Nm3/h i MOP> 1,6 MPa o wartości co najmniej 500 000,00 zł (netto).
3.2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 ze zm.) tj.:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 4-8 i 10 (dot. pkt 4-8),
b) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 1 w zakresie pkt. 2,9 i10 (dot. 2,9) wraz z uprawnieniami dozoru w grupie 3 w zakresie pkt. 4-8 i10 (dot. 4-8)
c) co najmniej 2 osobami, posiadającymi uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt. 4-8,10 (dot.4-8) wraz z uprawnieniami na stanowisku eksploatacji w grupie 1 w zakresie pkt. 2,9,10 (dot.2,9)
d) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia europejskiego (międzynarodowego) inżyniera spawalnika EWE lub IWE z aktualnym certyfikatem kompetencji; (wydanym przez jednostki notyfikowane w Unii Europejskiej mające uprawnienia do wydawania certyfikatów kompetencji EWE lub IWE)

Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia powyższych uprawnień przez jedną osobę.
UWAGA:
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Dostawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 4 poniżej co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1), 3.2) powyżej.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych w ofercie.
3. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Dostawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Dostawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie zdolności ekonomicznej.
Informacje dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofertCena - 95,00%
Obecność na LWD - 5,00%
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowychjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowychjsp.img.checkbox_clear
Termin realizacji zamówieniaWymagane
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejjsp.img.checkbox_clear
Data realizacji zamówienia
Data2018-07-20
Miejsce realizacji zamówieniaSRP Lubartów
Termin składania ofert2017-01-30 10:00
Miejsce składania ofertOferty: 1. w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16A, 33 – 100 Tarnów (Kancelaria, I piętro, pokój 110), lub 2. w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mailowy:sylwia.tochowicz@gaz-system.pl Uwaga: Ofertę złożoną w formie elektronicznej uznaje się za złożoną prawidłowo jedynie w przypadku, gdy Dostawca uzyska potwierdzenie, że dotarła do adresata i nie zawiera wad skutkujących brakiem możliwości zapoznania się z jej treścią przez Zamawiającego
Czy jawne otwarcie ofertjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcychjsp.img.checkbox_clear
Termin otwarcia ofert2017-01-30 12:00
Miejsce otwarcia ofertOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 a, 33-100 Tarnów
Okres związania ofertą60 dni
Termin związania ofertą
Powrót do listy ogłoszeń