Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow


    Ogłoszenie        SIWZ         Pytania do SIWZ      Przejdź do pobrania SIWZu
 Przejdź do pytań i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Przewiduje się aneksy do umów

Termin składania ofert przedłużono do 2017-02-03 12:00Numer postępowania NP/2016/12/0895/TAR
Nazwa postępowaniaRoboty budowlane w zakresie przebudowy SRP Lisia Góra
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Opis postępowaniaRoboty budowlane w zakresie przebudowy SRP Lisia Góra
Dane zamawiającego
Nazwa ZamawiającegoOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w imieniu którego postępowanie prowadzi Oddział w Tarnowie
Adresul. Bandrowskiego 16A
MiejscowośćTarnów
Telefon+48 14 622 52 80
e-mailpr@gaz-system.pl
Kod pocztowy33-100
KrajPolska
Fax+48 14 621 37 31
Ogólny adres podmiotu zamawiajacego (URL)http://www.gaz-system.pl
Adres profilu nabywcy (URL)
Osoba kontaktowaZofia Wróbel
Informacje o postępowaniu
Miejsce uzyskania SIWZStrona internetowa Zamawiającego www.gaz-system.pl (zakładka: Przetargi)
Zastrzeżenia dotyczące SIWZZamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert.
Zastrzeżenia dotyczące postępowaniaZamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
Dodatkowe informacje
Warunki udziału w postępowaniuRozdział I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Dostawca wykaże posiadanie:
a) certyfikowanego systemu jakości w spawalnictwie zgodnie z normą
PN-EN ISO 3834-2,
b) certyfikatu UDT do wytwarzania lub montażu rurociągów.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego.
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Dostawcy:
3.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia Zamawiający uznaje wykonanie zamówienia w zakresie budowy, przebudowy, remontu stacji gazowej o przepustowości większej lub równej Q=630 Nm3/h i MOP>1,6 MPA o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto.
UWAGA:
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Dostawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 4 poniżej co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) powyżej.
3.2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 ze zm.) tj.:
a) co najmniej 1 osobą (Kierownik budowy) posiadającą łącznie:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
• uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt. 4, 5, 6, 7, 8 i 10 (dla pkt 4, 5, 6, 7, 8).
b) co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje z zakresu nadzoru spawalniczego tj. posiadającą uprawnienia europejskiego (EWE) lub międzynarodowego (IWE) inżyniera spawalnika z aktualnym certyfikatem kompetencji;
c) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 1 w zakresie pkt. 2, 9 i 10 (dla pkt 2 i 9) oraz w grupie 3 w zakresie pkt 4, 5, 6, 7, 8 i 10 (do pkt 4, 5, 6, 7, 8)
d) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 1 w zakresie pkt. 2, 9 i 10 (do pkt 2 i 9) oraz w grupie 3 w zakresie pkt 4, 5, 6, 7, 8 i 10 (do pkt 4, 5, 6, 7, 8)
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku uprawnień, o których mowa powyżej.
4) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 pkt 1) musi spełniać każdy z Dostawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2) i 3) może spełniać łącznie grupa Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Dostawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej.

Rozdział II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
1. Dostawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą: wyłącznie wypełniony formularz „Oferta” (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
2. Dostawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego (po wstępnej ocenie ofert lub po negocjacjach handlowych):
1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Dostawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).
2) Certyfikat systemu jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2.
3) Uprawnienia (Certyfikat) UDT do wytwarzania lub montażu rurociągów.
4) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert robót, ze wskazaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, nazwy i adresu inwestora wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.
5) Wykaz osób, którymi dysponuje Dostawca ze wskazaniem ich uprawnień czy kwalifikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi te uprawnienia czy kwalifikacje.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Jeżeli Dostawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 3) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale I ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga:
1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Dostawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Dostawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub
2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Dostawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
5. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
7. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Dostawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Dostawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie informując o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert
Cena - waga 95,00%
Obecność na LWD - waga 5,00%


(LWD- Lista Wiarygodnych Dostawców prowadzona przez Zamawiającego - szczegóły w SIWZ)
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowychjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowychjsp.img.checkbox_clear
Termin realizacji zamówieniaWymagane
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejjsp.img.checkbox_clear
Data realizacji zamówienia
Data2018-07-20
Miejsce realizacji zamówieniaSRP Lisia Góra
Termin składania ofert2017-02-03 12:00
Miejsce składania ofertOferty: 1. w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33 – 100 Tarnów (Kancelaria, I piętro, pokój 110), lub 2. w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mailowy: zofia.wrobel@gaz-system.pl Uwaga: Ofertę złożoną w formie elektronicznej uznaje się za złożoną prawidłowo jedynie w przypadku, gdy Dostawca uzyska potwierdzenie, że dotarła do adresata i nie zawiera wad skutkujących brakiem możliwości zapoznania się z jej treścią przez Zamawiającego.
Czy jawne otwarcie ofertjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcychjsp.img.checkbox_clear
Termin otwarcia ofert2017-01-27 13:00
Miejsce otwarcia ofertOtwarcie ofert jest niejawne
Okres związania ofertą60 dni
Termin związania ofertą
Powrót do listy ogłoszeń