Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow


    Ogłoszenie        SIWZ      Przejdź do pobrania SIWZu

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Przewiduje się aneksy do umówNumer postępowania NP/2017/01/0003/TAR
Nazwa postępowaniaRoboty budowlane w zakresie budowy przyłącza do SRP Kraczkowa
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Opis postępowaniaRoboty budowlane w zakresie budowy przyłącza do SRP Kraczkowa
Dane zamawiającego
Nazwa ZamawiającegoOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w imieniu którego postępowanie prowadzi Oddział w Tarnowie
Adresul. Bandrowskiego 16A
MiejscowośćTarnów
Telefon+48 14 6225 234
e-mailaugustyn.zlotek@gaz-system.pl
Kod pocztowy33-100
KrajPolska
Fax+48 14 621 37 31
Ogólny adres podmiotu zamawiajacego (URL)http://www.gaz-system.pl
Adres profilu nabywcy (URL)
Osoba kontaktowaAugustyn Złotek
Informacje o postępowaniu
Miejsce uzyskania SIWZStrona internetowa Zamawiającego www.gaz-system.pl (zakładka: Przetargi)
Zastrzeżenia dotyczące SIWZZamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert.
Zastrzeżenia dotyczące postępowaniaZamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
Dodatkowe informacje1. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Dostawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda od podmiotów występujących wspólnie dysponowania stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania wszystkich Dostawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia.
2. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane.
Warunki udziału w postępowaniuI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego.
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Dostawcy:
3.1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej
dwie roboty budowlane zamówienia odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia. Za roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia Zamawiający uznaje wykonanie co najmniej 1 zamówienia w zakresie przyłączy elektroenergetycznych oraz co najmniej 1 zamówienia w zakresie przewiertu sterowanego.
UWAGA:
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Dostawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 4 poniżej co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) powyżej.
3.2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 ze zm.) tj.:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 1 w zakresie pkt. 2, 9, 10 (dotyczy pkt 2, 9).
c) co najmniej 3 osobami, posiadającymi uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 1 w zakresie pkt. 2, 9, 10 (dotyczy pkt 2, 9).
d) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt. 5 i 10 (dotyczy pkt 5).
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku uprawnień, o których mowa powyżej.
4) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 pkt 1) musi spełniać każdy z Dostawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2) i 3) może spełniać łącznie grupa Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Dostawcy.


II.INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
1.Dostawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą: wyłącznie wypełniony formularz „Oferta” (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
2. Dostawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego (po wstępnej ocenie ofert lub po negocjacjach handlowych):
1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Dostawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).
2) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zamówień, ze wskazaniem ich rodzaju, dat wykonania, nazwy i adresu inwestora wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.
3) Wykaz osób, którymi dysponuje Dostawca ze wskazaniem ich uprawnień czy kwalifikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi te uprawnienia czy kwalifikacje.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Jeżeli Dostawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 3) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale I ust. 4 , zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga:
1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Dostawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Dostawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub
2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Dostawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
5. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
7. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Dostawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Dostawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie informując o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofertCena – waga 100%
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowychjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowychjsp.img.checkbox_clear
Termin realizacji zamówieniaWymagane
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejjsp.img.checkbox_clear
Data realizacji zamówienia
SłownieZgodnie z Projektem Umowy
Miejsce realizacji zamówieniaZgodnie z Projektem Umowy
Termin składania ofert2017-01-27 11:00
Miejsce składania ofertOferty: 1. w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33 – 100 Tarnów (Kancelaria, I piętro, pokój 110) lub 2. w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mailowy: agnieszka.bujak@gaz-system.pl Uwaga: Ofertę złożoną w formie elektronicznej uznaje się za złożoną prawidłowo jedynie w przypadku, gdy Dostawca uzyska potwierdzenie, że dotarła do adresata i nie zawiera wad skutkujących brakiem możliwości zapoznania się z jej treścią przez Zamawiającego.
Czy jawne otwarcie ofertjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcychjsp.img.checkbox_clear
Termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofertOtwarcie ofert jest niejawne
Okres związania ofertą60 dni
Termin związania ofertą
Powrót do listy ogłoszeń