Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow


    Ogłoszenie        SIWZ      Przejdź do pobrania SIWZu

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Przewiduje się aneksy do umówNumer postępowania NP/2016/12/0916/TAR
Nazwa postępowaniaBudowa stacji redukcyjno – pomiarowej I st. i II st. w m. Lubzina – roboty budowlane
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Opis postępowaniaBudowa stacji redukcyjno – pomiarowej I st. i II st. w m. Lubzina – roboty budowlane
Dane zamawiającego
Nazwa ZamawiającegoOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w imieniu którego postępowanie prowadzi Oddział w Tarnowie
Adresul. Bandrowskiego 16A
MiejscowośćTarnów
Telefon+48 14 622 52 05
e-mailkinga.sobol@gaz-system.pl
Kod pocztowy33-100
KrajPolska
Fax+48 14 6213 731
Ogólny adres podmiotu zamawiajacego (URL)http://www.gaz-system.pl
Adres profilu nabywcy (URL)
Osoba kontaktowaKinga Sobol
Informacje o postępowaniu
Miejsce uzyskania SIWZStrona internetowa Zamawiającego www.gaz-system.pl (zakładka: Przetargi)
Zastrzeżenia dotyczące SIWZZamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert.
Zastrzeżenia dotyczące postępowaniaZamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
Dodatkowe informacje1. Zamawiający przed terminem składania ofert wymaga przeprowadzenia obowiązkowej wizji lokalnej z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku chęci udziału w wizji lokalnej należy kontaktować się z inspektorem nadzoru Panem Łukaszem Gleniem (tel. +48 14 6225 275).

2. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Dostawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda od podmiotów występujących wspólnie dysponowania stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania wszystkich Dostawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia.
3. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane.
Warunki udziału w postępowaniuI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Dostawca wykaże posiadanie:
a) certyfikowanego systemu jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2.
b) certyfikatu UDT dopuszczającego do wytwarzania lub montażu rurociągów.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego.
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Dostawcy:
3.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (słownie: dwie) roboty budowlane, każda polegająca na wykonaniu zamówienia w zakresie budowy, remontu lub modernizacji obiektu gazowniczego wysokiego ciśnienia (MOP > 1,6 MPa, w zakresie technologicznym) tj. węzła rozdzielczo-pomiarowego, stacji gazowej (redukcyjno-pomiarowej lub pomiarowej) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, realizowanych na podstawie polecenia robót gazoniebezpiecznych.
UWAGA:
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Dostawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 4 poniżej, co najmniej jeden podmiot musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) powyżej.
3.2) dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi niezbędne do wykonania Zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa Prawie Budowlanym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2001 Nr 5, poz.42 z póź. zm.) tj.:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci gazowych bez ograniczeń oraz posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie 4, 5, 7 i 10 (do pkt. 4,5, 7),
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno – budowlanym bez ograniczeń oraz posiadająca uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 5,
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie elektrycznym bez ograniczeń oraz posiadająca uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 5, oraz dozoru w gr 1 w zakresie pkt. 2, 9 i 10 (do pkt. 2 i 9),
- co najmniej 4 osobami, z których każda posiada uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt. 4, 5, 7 i 10 (do pkt 4,5, 7 ),
- co najmniej 2 osobami, z których każda posiada uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt. 4, 5, 7 i 10 (do pkt 4,5, 7),
- co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do zajmowania się łącznie eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 1 w zakresie pkt. 2, 9 i 10 (do pkt. 2 i 9) oraz dozoru lub eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt. 5,
- co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do zajmowania się łącznie eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 1 w zakresie pkt. 2, 9 i 10 (do pkt. 2 i 9) oraz dozoru lub eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt. 4, 5, 7 i 10 (do pkt. 4, 5 7),
- co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia (z ważnymi świadectwami kwalifikacyjnymi) do spawania w zakresie metody spawania, materiału, średnic, grubości, rodzaju złącza wg normy PN – EN287-1:2007 lub PN-EN ISO 9606-1:2014-2 lub załącznikiem A normy PN-EN 12732.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku uprawnień, o których mowa powyżej.
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia minimum europejskiego (międzynarodowego) mistrza spawalnika EWS (IWS) lub europejskiego (międzynarodowego) technologa spawalnika EWT (IWT) z aktualnym certyfikatem kompetencji,
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia europejskiego (międzynarodowego) inżyniera spawalnika EWE (IWE) zgodnie z normą PN-EN ISO14731, z aktualnym certyfikatem kompetencji.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia uprawnień spawalników o których mowa powyżej, przez jedną osobę.
4) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie przedstawionych dokumentów i oświadczeń.
3. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Dostawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Dostawcy.
Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej.

II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
1. Dostawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą:
a) Wypełniony formularz „Oferta” (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ),
b) Pisemne potwierdzenie odbycia wizji lokalnej, podpisane przez osoby biorące udział w wizji w tym przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.
2. Dostawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego (po wstępnej ocenie ofert lub po negocjacjach handlowych):
1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Dostawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).
2) Certyfikat systemu jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2.
3) Uprawnienie (Certyfikat) UDT lub innej jednostki notyfikującej, dopuszczające do wytwarzania lub montażu rurociągów.
4) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zamówień, ze wskazaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, nazwy i adresu inwestora wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.
5) Wykaz osób, którymi dysponuje Dostawca ze wskazaniem ich uprawnień czy kwalifikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi te uprawnienia czy kwalifikacje.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Jeżeli Dostawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 3) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale I ust. 4, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga:
1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Dostawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Dostawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub
2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Dostawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
5. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
7. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Dostawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Dostawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie informując o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria oceny ofertCena - 95,00%
Obecność na LWD - 5,00%
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowychjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowychjsp.img.checkbox_clear
Termin realizacji zamówieniaWymagane
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejjsp.img.checkbox_clear
Data realizacji zamówienia
Data2017-10-30
Miejsce realizacji zamówieniaMiejsce realizacji zamówienia szczegółowo określono w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Projekcie Umowy
Termin składania ofert2017-01-20 11:00
Miejsce składania ofertOferty: 1. w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16A, 33 – 100 Tarnów (Kancelaria, I piętro, pokój 110), lub 2. w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mailowy: kinga.sobol@gaz-system.pl Uwaga: Ofertę złożoną w formie elektronicznej uznaje się za złożoną prawidłowo jedynie w przypadku, gdy Dostawca uzyska potwierdzenie, że dotarła do adresata i nie zawiera wad skutkujących brakiem możliwości zapoznania się z jej treścią przez Zamawiającego
Czy jawne otwarcie ofertjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcychjsp.img.checkbox_clear
Termin otwarcia ofert2017-01-20 12:00
Miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert jest niejawne
Okres związania ofertą60 dni
Termin związania ofertą
Powrót do listy ogłoszeń