Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow


    Ogłoszenie        SIWZ         Pytania do SIWZ      Przejdź do pobrania SIWZu
 Przejdź do pytań i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Przewiduje się aneksy do umów

Data obowiązywania Opis zmian Druki
Aktualna Zmiana terminu składania ofert   Ogłoszenie
2017-01-20 14:43 --   Ogłoszenie


Termin składania ofert przedłużono do 2017-02-02 23:59Numer postępowania NP/2016/12/0865/PE
Nazwa postępowaniaPrzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Opis postępowaniaPrzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
Dane zamawiającego
Nazwa ZamawiającegoOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adresul. Mszczonowska 4
MiejscowośćWarszawa
Telefon+48 222201833
e-mailjaroslaw.kalisz@gaz-system.pl
Kod pocztowy02-337
KrajPolska
Fax+48 222201874
Ogólny adres podmiotu zamawiajacego (URL)http://www.gaz-system.pl
Adres profilu nabywcy (URL)
Osoba kontaktowaJarosław Kalisz
Informacje o postępowaniu
Miejsce uzyskania SIWZStrona Zamawiającego www.gaz-system.pl – zakładka „przetargi”.
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) do upływu terminu składania ofert. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią
składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia w
ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny
ofert.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w
Specyfikacji.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim
udział.
Ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez
konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia:
1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ – w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu
składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu
składania ofert.
6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód
powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu
do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacjeSzczegółowy opis terminu wykonania zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy.
Warunki udziału w postępowaniuI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania Zamówienia niepublicznego.
3.1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali lub realizują zamówienia polegające na przeprowadzeniu trzech audytów energetycznych dla instalacji przemysłowych oraz trzech audytów energetycznych budynków.

UWAGA:
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) co najmniej jeden Wykonawca musi wykazać się spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) powyżej.

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego.

2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia” –
„nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1.
pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3), 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy.

II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony:
1) formularz „Oferta” (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ),
2) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo),
3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień spełniających warunek opisany w Punkcie I ust. 1. pkt 3 ppkt 3.1) powyżej.
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać przedmiot zamówienia, daty wykonania, tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji, podmioty, na rzecz których świadczenia zostały wykonane lub są wykonywane oraz podmiot realizujący zamówienie (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ).
Ponadto, do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie,
Informacje dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofertCena - 100,00%
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowychjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowychjsp.img.checkbox_clear
Termin realizacji zamówieniaWymagane
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejjsp.img.checkbox_clear
Data realizacji zamówienia
SłowniePatrz: Dodatkowe informacje
Miejsce realizacji zamówieniapatrz OPZ i Wzór umowy
Termin składania ofert2017-02-02 23:59
Miejsce składania ofertOferty w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (Kancelaria Ogólna) lub w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mailowy: jaroslaw.kalisz@gaz-system.pl.
Czy jawne otwarcie ofertjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcychjsp.img.checkbox_clear
Termin otwarcia ofert
Miejsce otwarcia ofert
Okres związania ofertą60 dni
Termin związania ofertą
Powrót do listy ogłoszeń