Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow


    Ogłoszenie        SIWZ         Pytania do SIWZ      Przejdź do pobrania SIWZu
 Przejdź do pytań i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Przewiduje się aneksy do umówNumer postępowania NP/2016/12/0849/GDA
Nazwa postępowaniaOpracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót oświetlenia S.G.w.c. Sztum
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Opis postępowaniaOpracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót oświetlenia S.G.w.c. Sztum
Dane zamawiającego
Nazwa ZamawiającegoOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adresul. Mszczonowska 4
MiejscowośćWarszawa
Telefon+48 222201800
e-mailpr@gaz-system.pl
Kod pocztowy02-337
KrajPolska
Fax+48 222201606
Ogólny adres podmiotu zamawiajacego (URL)http://www.gaz-system.pl
Adres profilu nabywcy (URL)
Osoba kontaktowa
Informacje o postępowaniu
Miejsce uzyskania SIWZwww.gaz-system.pl
Zastrzeżenia dotyczące SIWZDostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3.Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4.O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
5.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
Zastrzeżenia dotyczące postępowaniaZamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia:
1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ – w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2)wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert.
Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia o którym mowa w ust 1. powyżej.
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania
Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli żąda go Zamawiający.
7. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty (kryterium- cena), które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji, wideokonferencji lub drogą elektroniczną
Dodatkowe informacjePostępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia Niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/
W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami „Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” i stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji zamówienia. Kodeks Postępowania dla Dostawców jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/
Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w formie papierowej lub elektronicznej. Ofertę należy złożyć na Formularzu „Oferta” (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ). Złożenie większej liczby ofert w postępowaniu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę.
Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. NP/2016/12/0849/GDA

Warunki udziału w postępowaniu VIII.INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.O udzielenie zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:
2.1) W okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej;
a)Jedno (1) zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej na remont, przebudowę lub budowę zewnętrznej instalacji elektrycznej stacji gazowej.
b)Jedno (1) polegające na remoncie, przebudowie lub budowie zewnętrznej instalacji elektrycznej stacji gazowej.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza, aby oba zamówienia były zrealizowane na jednym zadaniu łącznie.
2.2)Dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadającymi niezbędne do jego wykonania kwalifikacje/uprawnienia zawodowe, w tym osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) [zwanej dalej jako „Prawo budowlane”] oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub urbanistów
( Dz. U. z 2001r. nr 5 poz.42 z późn. Zm.), zwane dalej „uprawnieniami budowlanymi”,
w tym:
a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
2.3)Dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) do wykonywania prac w zakresie, tj.:
uprawnienia Grupa 1:
a)Co najmniej dwiema osobami posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1KV w punktach;
pkt. 2 – urządzenia i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
pkt. 7 – sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
pkt. 9 – elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
pkt.10 – aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych
w pkt. 2,7,9
b)Co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania na stanowisku dozoru czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w punktach;
pkt. 2 – urządzenia i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
pkt. 7 – sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
pkt. 9 – elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
pkt.10 – aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych
w pkt. 2,7,9
Uwaga: W przypadku, gdy osoba nadzorująca jednocześnie wykonuje prace budowlano - montażowe, powinna także posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji
UWAGA:
Zamawiający NIE WYMAGA przedłożenia kopii odpowiednich uprawnień, powyżej na etapie składania ofert. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontrolowania ważności posiadanych uprawnień na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego,
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie
z Rozdziałem VII ust. 1 SIWZ.
2.Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty lub przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3.Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w ust. 1 pkt 1) – 3) i pkt 5) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 pkt 4) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
4.Zamawiający dopuszcza poleganie na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia niepublicznego, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (poleganie na zasobach innych podmiotów). W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów Dostawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował w sposób realny zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia niepublicznego, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia niepublicznego oraz dokumenty, z których będzie wynikać, że osoba lub osoby podpisujące zobowiązanie były umocowane do działania w imieniu tych podmiotów.
W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia wymaga się, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia Niepublicznego w charakterze podwykonawców Dostawcy.
W sytuacji gdy Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji Zamówienia Niepublicznego, zakazuje się polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy
i doświadczenia.
IX.INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
1.W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia: 25.01.2017r. do godz. 10.00
Dostawca zobowiązany jest przedłożyć:
1)Formularz „OFERTA” - wypełniony zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ) zawierający między innymi Oświadczenie Dostawcy, iż nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie
z Rozdziałem VIII ust 1. Pkt. 4) SIWZ oraz Oświadczenie Dostawcy, iż spełnia warunki udziału, zgodnie z Rozdziałem VIII ust.1 pkt 1) – pkt 3) SIWZ.
2)aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy
w obrocie.
Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeśli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy zawartych w rejestrze.
Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów.
Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów.

2.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego (po wstępnej ocenie ofert lub negocjacjach handlowych):

1)Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 2) ppkt. 2.1) SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Specyfikacji).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy odpowiednio podać:
- przedmiot zamówienia,
- zakres prac
- termin realizacji tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji zamówienia,
- zamawiającego (nazwa, adres),
(zgodnie z Załącznikiem nr 5 SIWZ)
Ponadto, do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

2)Oświadczenie, że Dostawca dysponuje lub będzie dysponował osobami przewidzianymi do realizacji zadania, posiadającymi uprawnienia i doświadczenie opisane w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 2) ppkt. 2.2) - 2.3) SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ).
3)Jeżeli Dostawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) – 3) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VIII ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga:
3.1.zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu lub
3.2.innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
3.Oferta wraz z dokumentami może być przedstawiona w formie oryginału lub kopii lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę/Mocodawcę.
4.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
5.W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentu, o których mowa w ust 1. pkt 2) powyżej oraz podpisania oświadczania w Formularzu „OFERTA” dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
6.Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Dostawca spełnia.
7.W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
8.Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków lub wymagań na dzień przedłożonego oświadczenia lub dokumentu.
9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
10.Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 2 Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.


Informacje dotyczące wadium
brak [PLN]
Kryteria oceny ofert
Cena - 100,00%
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowychjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowychjsp.img.checkbox_clear
Termin realizacji zamówieniaWymagane
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejjsp.img.checkbox_clear
Data realizacji zamówienia
Słowniea) Przekazanie Zamawiającemu uzgodnionej dokumentacji projektowej do dnia 15.05.2017r. b) Wykonanie robót budowlanych do dnia 31.10.2017r.
Miejsce realizacji zamówieniaobszar działania Zamawiającego
Termin składania ofert2017-01-25 10:00
Miejsce składania ofert1. Oferty należy składać w: 1.1. Oferta w formie elektronicznej: zamowienia.gda@gaz-system.pl lub 1.2. Oferta w formie papierowej: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk Kancelaria pokój nr 208
Czy jawne otwarcie ofertjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcychjsp.img.checkbox_clear
Termin otwarcia ofert2017-01-25 10:10
Miejsce otwarcia ofertotwarcie ofert jest niejawne
Okres związania ofertą45 dni
Termin związania ofertą2017-03-13
Powrót do listy ogłoszeń