Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow


    Ogłoszenie        SIWZ         Pytania do SIWZ      Przejdź do pobrania SIWZu
 Przejdź do pytań i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Przewiduje się aneksy do umów

Termin składania ofert przedłużono do 2017-01-23 23:59Numer postępowania NP/2016/11/0828/PZ
Nazwa postępowaniaSUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH.
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Opis postępowania1. Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ projekt umowy oraz w załączniku nr 1 do formularza „Oferta” – Formularz cenowy.
Dane zamawiającego
Nazwa ZamawiającegoOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adresul. Mszczonowska 4
MiejscowośćWarszawa
Telefon(022) 220 14 37
e-mailjan.wielowieyski@gaz-system.pl
Kod pocztowy02-337
KrajPolska
Fax(022) 220 18 74
Ogólny adres podmiotu zamawiajacego (URL)http://www.gaz-system.pl
Adres profilu nabywcy (URL)
Osoba kontaktowaJan Wielowieyski
Informacje o postępowaniu
Miejsce uzyskania SIWZStrona Zamawiającego www.gaz-system.pl – zakładka „przetargi”.
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) do upływu terminu składania ofert. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią
składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny
ofert.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w
Specyfikacji.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział.
Ogłoszenie o Zamówieniu niepublicznym w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez
konieczności podania przyczyny takiej czynności.
5. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia:
1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ – w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu
składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu
składania ofert.
6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód
powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu
do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacjeTermin wykonania zamówienia został określony w § 2 załącznika nr 2 do SIWZ Projekt umowy
Warunki udziału w postępowaniuVI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy.

VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony:
1) formularz „Oferta” (zgodny z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ),
2) formularz cenowy (zgodny z treścią Załącznika nr 1 do formularza Oferta)
3) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).
2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego:
1) Nie dotyczy
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu.
5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
6. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Wykonawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tych dwóch Wykonawców, których oferty po wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania
i oceny.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofertCena - 100,00%
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowychjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowychjsp.img.checkbox_clear
Termin realizacji zamówieniaWymagane
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejjsp.img.checkbox_clear
Data realizacji zamówienia
SłownieTermin wykonania zamówienia został określony w § 2 załącznika nr 2 do SIWZ Projekt umowy
Miejsce realizacji zamówieniaOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A
Termin składania ofert2017-01-23 23:59
Miejsce składania ofertOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A
Czy jawne otwarcie ofertjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcychjsp.img.checkbox_clear
Termin otwarcia ofert2017-01-10 09:00
Miejsce otwarcia ofertOtwarcie ofert nie jest jawne
Okres związania ofertą-
Termin związania ofertą
Powrót do listy ogłoszeń