Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow


    Ogłoszenie        SIWZ         Pytania do SIWZ      Przejdź do pobrania SIWZu
 Przejdź do pytań i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym

Przewiduje się aneksy do umówNumer postępowania NP/2016/12/0844/GDA
Nazwa postępowaniaRealizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa stacji gazowej w/c Mogilno" w części technologicznej i pomiarowej.
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Opis postępowaniaRealizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa stacji gazowej w/c Mogilno" w części technologicznej i pomiarowej.
Dane zamawiającego
Nazwa ZamawiającegoOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adresul. Mszczonowska 4
MiejscowośćWarszawa
Telefon+48 222201800
e-mailpr@gaz-system.pl
Kod pocztowy02-337
KrajPolska
Fax+48 222201606
Ogólny adres podmiotu zamawiajacego (URL)http://www.gaz-system.pl
Adres profilu nabywcy (URL)
Osoba kontaktowaDorota Zagórska tel. 58 74 45 480 Oddział w Gdańsku
Informacje o postępowaniu
Miejsce uzyskania SIWZstrona internetowa Zamawiającego postępowania niepubliczne: Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa stacji gazowej w/c Mogilno" w części technologicznej i pomiarowej. Numer postępowania NP/2016/12/0844/GDA
Ogłoszenie i SIWZ są dostępne do dnia składania ofert tj. do dnia 17 stycznia 2017r. do godziny 12:00
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania1.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
2. Dostawca, przed złożeniem oferty, może zapoznać się z terenem i obiektem budowlanym podlegającym remontowi. W celu chęci odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się z Zamawiającym na adres e-mail: dorota.zagorska@gaz-system.pl.

3.Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
3.O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia:
1)Wykonawców, którym przekazano SIWZ – w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2)wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert.

4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych spotkań, telekonferencji, wideokonferencji lub drogą elektroniczną
5.Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli żąda go Zamawiający.
6.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia prac będących przedmiotem niniejszego postępowania podwykonawcom.
W przypadku powierzenia prac podwykonawcom w ofercie należy wskazać jaki zakres prac zostanie zlecony podwykonawcom.
7.Zamawiający dopuszcza poleganie na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
Dodatkowe informacje1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji.
2.Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia Zamówienia Niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Dostawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o Zamówieniu Niepublicznym w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/
3.W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
4.Przedmiotem Postępowania jest udzielenie zamówienia niepublicznego objętego kodem konsolidacyjnym : X-1-2-4, dla którego Zamawiający prowadzi Listę Wiarygodnych Dostawców (LWD).
4.1. Lista Wiarygodnych Dostawców lub LWD - zestawienie rzetelnych Dostawców Spółki, tworzone i zarządzane na zasadach, o których mowa na stronie internetowej http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/lista-wiarygodnych-dostawcow/
4.Dostawcy wpisani na Listę Wiarygodnych Dostawców w kodzie/kodach, X-1-2-4
w przedmiotowym Postępowaniu:
a) Zostaną niezwłocznie poinformowani o jego wszczęciu;
b) Otrzymają dodatkowy punkt w ramach kryterium oceny ofert „Obecność na LWD” (waga kryterium: 5%), zgodnie z Rozdziałem XII SIWZ;
c) Posiadają skrócony termin płatności należności Dostawcy z tytułu realizacji Zamówienia wynoszący 14 dni.
Uprawnienia, o których mowa w pkt. 4.2 powyżej, przysługują Dostawcom znajdującym się na LWD w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania (dzień publikacji ogłoszenia
o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego), a w odniesieniu do uprawnienia z ust. 4.2. lit. b) i c) powyżej jeśli dany Dostawca nie został wykreślony z LWD przed podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niepublicznego. Jeżeli po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale przed podpisaniem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niepublicznego, Dostawca został wykreślony z LWD, Zamawiający dokona powtórzenia czynności oceny ofert, chyba że przyznanie punktów w ramach kryterium oceny ofert „Obecność na LWD” pozostawało bez wpływu na wynik postępowania.

5.Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stacji gazowej Mogilno” w części technologicznej i pomiarowej. Numer postępowania NP/2016/11/0844/GDA
6. Istotne warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji, szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji.
7.Zakres prac obejmuje między innymi: Wykonanie prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę Wiertconsulting Sp. z o.o., decyzjami, warunkami szczegółowymi
i uzgodnieniami. Szczegółowy zakres robót obejmuje dokumentacja projektowa, która jest udostępniona w wersji elektronicznej do niniejszego przetargu jako załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Załączony przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy. Roboty budowlane realizowane będą w okresie wiosenno-letnim, stację tymczasową na czas prowadzenia robót budowlanych zapewni Zamawiający

8.Dostawca, przed złożeniem oferty, może zapoznać się z terenem i obiektem budowlanym podlegającym przebudowie. W celu chęci odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się
z Zamawiającym na adres e-mail: dorota.zagorska@gaz-system.pl.

9. Postępowanie ze złomem zostało określone w Rozdziale III Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz
w dokumentacji projektowej.
10. Dostawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami „Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” i stosować zawarte w nim zasady postępowania w trakcie realizacji zamówienia. Kodeks Postępowania dla Dostawców jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla dostawcow/
11. Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. NP/2016/12/0844/GDA.
12.Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę , sporządzoną w formie papierowej lub elektronicznej Ofertę należy złożyć na Formularzu „Oferta” (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ). Złożenie większej liczby ofert w postępowaniu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę. Dostawca decyduje o formie złożenia oferty
Warunki udziału w postępowaniuINFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego, tj.:
2.1. dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności odpowiadającej zakresowi przedmiotowego Zamówienia. Za zamówienie odpowiadające charakterem i złożonością zakresowi przedmiotowego Zamówienia, Zamawiający będzie uważał zamówienie polegające na budowie stacji gazowej w/c o przepustowości min Q=16 000 Nm3/h.
2.2. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadającymi niezbędne do wykonania Zamówienia kwalifikacje/uprawnienia zawodowe, w tym osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. z 2013 r., poz. 1409 z późń. zm.) oraz
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. Poz. 1946), zwane dalej „uprawnieniami budowlanymi”, w tym:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.2013.1409).
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.2013.1409).
2.3. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, posiadającymi niezbędne do wykonania Zamówienia kwalifikacje/uprawnienia zawodowe, w tym osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 ze zm.) do wykonywania prac eksploatacyjnych:
uprawnienia Grupa 3:
a) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania na stanowisku dozoru, w zakresie:
-typ D pkt. 4 - sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa
-typ D pkt. 5-sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu pow. 0,5 MPa;
-typ D pkt. 6 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
-typ D pkt. 7 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa.

b) co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie:
-typ E pkt. 4 - sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa;
-typ E pkt. 5-sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu pow. 0,5 MPa;
-typ E pkt. 6 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
-typ E pkt. 7 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa.

uprawnienia Grupa 1:
c) co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania na stanowisku dozoru, w zakresie:
-typ D pkt. 2 - urządzenia i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
-typ D pkt. 9 - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
-typ D pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2,9.

d) co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji w zakresie:
-typ E pkt. 2 - urządzenia i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
-typ E pkt. 9 - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
-typ E pkt. 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2,9.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji. W przypadku, gdy osoba nadzorująca jednocześnie wykonuje prace budowlano- montażowe, powinna także posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne.

2.4. dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadającymi niezbędne do wykonania Zamówienia kwalifikacje/uprawnienia zawodowe tj.:
a) co najmniej 1 osobą - personelem nadzoru spawalniczego posiadającym uprawnienia wg PN-EN ISO 14731:2008 (europejski międzynarodowy inżynier spawalnik EWE/IWE),

b) co najmniej 1 osobą - personelem nadzoru spawalniczego stale obecnym na budowie posiadającym uprawnienia wg PN-EN ISO 14731:2008 (min europejski mistrz spawalnik EWS),

c) co najmniej 1 osobą - personelem wykonującym złącza spawane posiadającym ważne uprawnienia wg PN-EN 287-1:2011 lub PN-EN ISO 96061:2014 wydane przez UDT
w zakresie metody spawania, materiału, średnic, grubości, rodzaju złącza w odniesieniu do złączy spawanych wykonywanych w ramach przedmiotowego zadania,

UWAGA:
Personel nadzoru spawalniczego opisany w punkcie a) może pełnić funkcję nadzoru spawalniczego stale obecnego na budowie, opisanego w punkcie b).
Wykonawcy zobowiązani są do prowadzenia weryfikacji spawaczy do zadań (w warunkach budowy)
w oparciu o wymagania normy PN-EN 12732:2013 oraz instrukcji technologicznych spawania zaakceptowanych przez OGP GAZ-SYSTEM S.A. o terminie i miejscu wykonania złączy dopuszczających należy powiadomić OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku.

2.5. dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym, tj.: posiadają certyfikowany system jakości w spawalnictwie zgodnie z normami PN-EN ISO 3834-1 i PN-EN ISO 3834-2.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie z Rozdziałem VII ust. 1 SIWZ.

2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty lub przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
3. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w ust. 1 pkt 1) – 3) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1 pkt 4) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
4. Zamawiający dopuszcza poleganie na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia niepublicznego, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (poleganie na zasobach innych podmiotów). W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów Dostawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował w sposób realny zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia niepublicznego, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia niepublicznego oraz dokumenty, z których będzie wynikać, że osoba lub osoby podpisujące zobowiązanie były umocowane do działania w imieniu tych podmiotów.
W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia wymaga się, aby takie podmioty brały udział w realizacji Zamówienia Niepublicznego w charakterze podwykonawców Dostawcy.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji Zamówienia Niepublicznego, zakazuje się polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy
i doświadczenia.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ DOSTAWCY
1. W wyznaczonym terminie składania ofert Dostawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) Formularz „OFERTA” - wypełniony zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ) zawierający między innymi oświadczenie Dostawcy, iż nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie
z Rozdziałem VIII ust 1. Pkt. 4) SIWZ oraz Oświadczenie Dostawcy, iż spełnia warunki udziału, zgodnie z Rozdziałem VIII ust.1 pkt 1) – pkt 3) SIWZ
2) Formularz cenowy zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SIWZ)
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy
w obrocie.
Dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeśli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy zawartych w rejestrze.
Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych w formie pisemnej, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze na podstawie właściwych przepisów.

Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów.

2. Dostawca zobowiązany jest przedstawić w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego (po wstępnej ocenie ofert lub negocjacjach handlowych):

1) Wykaz zrealizowanych w okresie pięciu (5) lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 2 ppkt 2.1 SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Specyfikacji).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy odpowiednio podać:
- przedmiot zamówienia (nazwę zamówienia oraz zakres zamówienia),
- charakterystyczne parametry stacji gazowej: ciśnienie i przepustowość,
- termin realizacji tj. rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) i zakończenia (dd/mm/rrrr) realizacji zamówienia,
- zamawiającego (nazwa, adres),
Ponadto, do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokument, że zamówienia te zostały wykonane należycie.

2) Oświadczenie Dostawcy, iż dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2.2 - pkt 2.4 SIWZ (zgodnie
z treścią Załącznika nr 6do Specyfikacji).

3) Jeżeli Dostawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VIII ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga:
3.1. zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu lub
3.2. innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

4)Kopię certyfikowanego system jakości w spawalnictwie zgodnie z normami PN-EN ISO 3834-1 i PN-EN ISO 3834-2

3. Oferta wraz z dokumentami może być przedstawiona w formie oryginału lub kopii lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę/Mocodawcę.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
5. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentu, o których mowa w ust 1. pkt 2) oraz podpisania oświadczania w pkt. 16 Formularzu” OFERTA”, dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
6. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Dostawca spełnia.
7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków lub wymagań na dzień przedłożonego oświadczenia lub dokumentu.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Dostawcę oświadczeń
i dokumentów w formie pisemnej w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej lub papierowej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
10. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 2 Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 2 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.

Informacje dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert1. Przy wyborze ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Nr kryterium Nazwa kryterium Waga Sposób oceny

1. P1= Cena brutto 95% cena oferty z najniższą ceną brutto / cena brutto badanej oferty x 95 pkt
2. P2= Obecność na LWD (zgodnie z Rozdziałem II SIWZ) 5 % Dostawcy wpisani na LWD – 5 pkt
Dostawcy nie wpisani na LWD – 0 pkt

Ocena ostateczna ofert będzie sumą punktów uzyskanych dla kryterium ceny oraz kryterium obecność na LWD : P= P1+P2
gdzie:
P1- oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium cena;
P2 - oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium obecność na LWD.
Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Dostawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości od części tysięcznych zgodnie z zasadami arytmetyki.

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja Zamówienia zostanie powierzona Dostawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w ramach ww. kryterium.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z niższą ceną. W przypadku, gdy wpłynął oferty o tej samej cenie uniemożliwiające wybór Dostawcy, Zamawiający, wzywa Dostawców, do złożenia w określonym przez siebie terminie, ofert dodatkowych lub przeprowadza kolejna rundę negocjacji handlowych , o których mowa w Rozdz. XIII SIWZ. Zamawiający informuje Dostawców składający oferty dodatkowe lub z którymi planuje przeprowadzić ww. negocjacje, że nie mogą oni zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane
w złożonych wcześniej ofertach.
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowychjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowychjsp.img.checkbox_clear
Termin realizacji zamówieniaWymagane
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznejjsp.img.checkbox_clear
Data realizacji zamówienia
Data2017-10-16
Miejsce realizacji zamówieniaOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Gdańsku
Termin składania ofert2017-01-17 12:00
Miejsce składania ofertOferta w formie elektronicznej: zamowienia.gda@gaz-system.pl lub 1.2. Oferta w formie papierowej : Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk Kancelaria pokój nr 208
Czy jawne otwarcie ofertjsp.img.checkbox_clear
Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcychjsp.img.checkbox_clear
Termin otwarcia ofert2017-01-17 12:00
Miejsce otwarcia ofertotwarcie ofert jest niejawne
Okres związania ofertą45 dni
Termin związania ofertą2017-02-25
Powrót do listy ogłoszeń